Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z funkcją ratownictwa technicznego
(z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą)
dla KP PSP w Przasnyszu.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z funkcją ratownictwa technicznego (z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym
i autopompą) dla KP PSP w Przasnyszu.

Kody CPV:
34.14.42.10-3 - Wozy strażackie
35.11.00.00-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
06 – 300 Przasnysz
ul. Baranowska 44

Termin składania ofert:
                                       do 09.10.2018 r. godzina 09:45
Miejsce składania ofert:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Przasnyszu
ul. Baranowska 44, 06-300 Przasnysz
- sekretariat
INFORMACJE OGÓLNE:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
  2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Komendy i umieszczone na stronach internetowych Pełnomocnika Zamawiającego.

Plik do pobrania :

  • Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym:
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: